GAZİANTEP FUTBOL İL TEMSİLCİSİ
  FUTBOL MUSABAKA TALiMATI
 

 

FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI
 
BÖLÜM I
 
AMAÇ:
MADDE 1: Bu Talimat, futbol müsabakalarının uluslararası futbol kurallarına göre yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
 
KAPSAM:
MADDE 2: Bu Talimat, futbol kulüpleri, futbolcuları, hakemleri, futbolda görevli bulunan diğer ilgilileri kapsar.
 
DAYANAK:
MADDE 3: Bu Talimat, 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ana Statü’nün verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
 
TANIMLAR:
MADDE 4: Bu Talimattaki ;
a) Federasyon: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü,
c) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü,
d) Bölge Müdürlüğü: Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerini,
e) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve Federasyonca tescil edilmiş, dernekleri ve şirketleri,
f) A.S.K.F.: İllerdeki Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’na bağlı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu,
ifade eder.
 
BÖLÜM II
 
FUTBOL MÜSABAKA SEZONU:
MADDE 5: Futbol müsabaka sezonu her yıl Federasyon tarafından tespit ve ilan edilir.
Federasyondan izin alınmadan hiçbir müsabaka yapılamaz.
 
KULÜPLERİN UYGUNLUĞU:
MADDE 6: Müsabakalara katılacak kulüplerin Federasyonca tescil edilmiş olması zorunludur.
Her kulübün yerel amatör kümelerinde yalnız bir takımı bulunur.
 
MÜSABAKA ÇEŞİTLERİ:
MADDE 7:
 Futbol müsabakaları resmi ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.
a) Resmi Müsabakalar;
1) Federasyon tarafından düzenlenen profesyonel lig, alt yapı ligleri, kupa ve amatör takımlar arasındaki müsabakalardır.
2) Uluslararası Müsabakalar;
FIFA ve UEFA tarafından düzenlenen veya bu kuruluşların iznine bağlı olarak kulüplerin yapacağı müsabakalardır.
b) Özel Müsabakalar;
Özel müsabakalar resmi müsabakaların dışında kalan müsabakalardır.
Federasyondan izin alınmadan yurt içinde veya yurt dışında hiçbir özel müsabaka yapılamaz.
Federasyonca tescilli futbolcular, Federasyonun izni olmaksızın, hiçbir nam altında, geçici de olsa yabancı takımda oynayamazlar.
Federasyonca izin verilen özel müsabakaların organizasyonu ve anlaşmazlıkların çözümü bunları düzenleyenlere aittir.
MÜSABAKALARIN DÜZENLENMESİ:
MADDE 8:
            Resmi müsabakalar yalnızca Federasyonca düzenlenir. Resmi müsabakalara ait unvanlar ancak Federasyon tarafından verilir.
            Federasyon tüm resmi müsabakalara katılacak takımların niteliklerini ve kriterlerini müsabakalar başlamadan önce belirler.
 
BÖLÜM III
 
MÜSABAKA USULLERİ
 
USULÜN BELİRLENMESİ:
MADDE 9: Resmi müsabakaların puan veya eleme usullerinden hangisine göre yapılacağı Federasyon tarafından belirlenir.
Federasyon, müsabakaların bir veya daha fazla devreler halinde yapılmasına karar verebilir.
 
PUAN USULÜ VE AVERAJ:
MADDE 10: Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirmelerine “Puan Usulü “ ismi verilir.
Bu usul ile yapılan karşılaştırmalarda kazanan takıma (3) üç, berabere kalan takımlara (1) bir, kaybeden takımlara (0) sıfır puan verilir.
Ancak, Federasyon, müsabakaların başlamasından önce ilan etmek koşulu ile, galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet halinde verilecek puan sisteminde değişiklik yapmaya yetkilidir.
Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve... olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
 
a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne,
 
b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına, (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
 
c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, Genel puantajdaki gol averajına bakılır. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
 
d) Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
 
e) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
 
Türkiye Kupası müsabakalarında uygulanacak puan usulü ve averaj sistemi her yıl Kupa Statüsü ile belirlenir.
 
Federasyon gerekli gördüğü hallerde gol averajının uygulanmamasına veya belirleyeceği bir şeklide uygulanmasına karar verebilir.
 
ELEME USULÜ:
MADDE 11: Yenilenlerin çekilmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibi belirlenen sisteme eleme usulü denir.
Federasyon, müsabakaların tek veya çift maç eleme esası üzerinden oynanmasına karar vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
 
LİGLER VE FİKSTÜR:
MADDE 12: Türkiye Profesyonel Ligleri ile Amatör Liglerinin adet ve hangi takımlardan oluşacağı Federasyonca belirlenir.
Fikstürlerin düzenlenmesi ile ilanı Federasyona aittir.
Federasyon gerek gördüğü hallerde, profesyonel ve amatör takımların güç dengeleri ile deplasman durumunu göz önünde bulundurarak, liglere ve gruplara ayırabilir
Federasyon gruplardaki takım adetlerinde arttırma ve eksiltme yapabilir.
Federasyon Ligler arasındaki yükselme ve düşme esaslarını düzenlemeye, düşecek ve yükselecek takım adetlerini belirlemeye yetkilidir.
Federasyonun alacağı kararlar müsabakaların başlamasından önce Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur. Amatör müsabakalarda fikstür Federasyon tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME
MADDE 13: Bir futbol müsabakasının sonucunu, taraflar aralarında anlaşarak veya üçüncü kişilerden maddi menfaat temin etme veya anılan haller dışında sair sebeplerle futbolun olağan yapısı dışında etkilemek veya etkilemeye teşebbüs etmek yahut ilgililerden beklenen spor mücadelesini göstermeleri halinde dahi, bu amaç için kendi kuruluşları dışında başka bir kişiden maddi menfaat temin etmek yasaktır. Bu yasakları ihlal eden kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
 
ARAŞTIRMA KURULU:
MADDE 14: 13. maddede suç sayılan iddiaları incelemek ve gerekli araştırmayı yapmak üzere, Genel Sekreterin önerisi ve Federasyon Başkanının onayı ile bir Araştırma Kurulu kurulur. 
Federasyon Yönetim Kurulu, bu kurulun raporunu da dikkate alarak vicdani kanaatine göre karar verir. Bu durum müsabakanın tescilinden sonra meydana çıksa dahi tescil iptal edilir. Taraf ve taraflar hakkında bu Talimat’ın 28/g maddesi hükümleri uygulanır.
Bu kurulun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak iç talimatla belirlenir.
Federasyonun bu kararına yapılacak itirazlar Tahkim Kurulu tarafından kesin hükme bağlanır.
 
MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ:
MADDE 15: Federasyon tarafından izin verilen veya düzenlenen müsabakaların sonuçları, Federasyon tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
 
MÜSABAKALARIN GÜN VE SAATLERİNİN BELİRLENMESİ:
MADDE 16:
a) Oynanacak her türlü müsabakaların sahalarını belirleme, gün ve saatlerini tespit ve ilan etmek,
b) Elverişsiz hava koşullarından dolayı müsabaka saatinden iki saat evveline kadar maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermek, ( Müsabakanın başlamasına iki saat ve daha az bir zaman kaldıktan sonra müsabakayı bir sonraki gün, maç saatine kadar ertelemek hakeme aittir.)
c) İleri bir tarihe ertelenen müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saatini tespit etmek,
d) Elverişsiz hava koşullarından ve hakem kararlarından doğan ertelemeler dışında, gerek gördüğü takdirde müsabakayı erteleyerek, tarihini, yerini ve saatini yeniden belirlemek,
e) Resmi ve Özel Milli müsabakalar sebebi ile ertelenen diğer resmi müsabakaları, uygun görülecek tarih ve yerlerde oynatmak,
Federasyona aittir.
 
SEYİRCİLERİN MÜSABAKALARA GİRİŞİ:
MADDE 17: Seyirciler müsabakalara Federasyona bildirilmiş bilet veya kombine biletle girerler. Bunun dışında herhangi bir belge ile müsabakalara seyirci alınamaz. Bir müsabakada aynı seyir kalitesindeki yerler için farklı bilet ücreti uygulaması yapılamaz. Aksi halde Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanmakla beraber, kulübün bu şekilde sağladığı gelirin beş misli tazminat olarak kulüp tarafından ödenir veya Federasyon nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarından tahsil edilir. Federasyon hesabına gelir kaydedilir.
 
MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ VE MÜSABAKA YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
MADDE 18:
a) Federasyon tedbir niteliğinde olmak üzere gerekli gördüğü takdirde, müsabakaları seyircisiz oynatabilir. Ayrıca bu Talimat’ın 30 uncu maddesinde öngörülen hallerde, olaylara ve fiillere sebebiyet veren kulüplerin kendi ili dahilinde yapacakları müsabakaların başka bir ilin sahasında oynatılmasına ve olayların meydana geldiği futbol sahalarının geçici bir süre müsabakalara kapatılmasına veya müsabakaların seyircisiz oynatılmasına tedbiren karar vermek yetkisi Federasyon Yönetim Kurulu’na aittir.
b) Tedbir niteliğinde olmak üzere, mülkî idareler tarafından güvenliği sağlanamayan ve sağlanamayacağına ve yerel seyirciler tarafından güvenliğin bozulduğuna Federasyonca kanaat getirilen illerde müsabaka yaptırmamaya ve bu şekilde olan illerde oynanması gereken müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ilde oynatmaya ve bunun süresini belirlemeye Federasyon yetkilidir.
Misafir takımın seyircilerinin de gittikleri illerde güvenliği bozduklarına Federasyonca kanaat getirilir ise aynı hükümler misafir takımın bağlı olduğu ilde de uygulanır.
Tedbir niteliğinde verilen ve uygulanan bu kararlar Futbol Disiplin Kurulu’nca verilecek saha kapatma veya müsabakayı seyircisiz oynatma cezalarından mahsup edilemez.
 
MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ:
MADDE 19: Müsabakaların belirlenen sahalarda, ilan ve tebliğ olunan saatlerde başlaması şarttır. Müsabakalar elverişsiz hava koşulları dışında, ancak zorlayıcı sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Bu takdirde erteleme sebebinin Federasyon tarafından kabulü zorunludur. Ertelemeyi gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine aittir. Takımların anlaşması ile müsabakalar ertelenemez.
 
ERTELENEN MÜSABAKALAR:
MADDE 20: Her ne sebeple olursa olsun ertelenen müsabakalar, Federasyonca uygun görülen bir tarihte oynatılır.
Erteleme müsabakalarına, ancak erteleme tarihinde oynama hakkı olan futbolcular katılır. Erteleme tarihinde cezalı olup da, müsabakanın oynanacağı tarihte cezası sona eren futbolcular müsabakalara katılabilirler. Ancak, ertelenen müsabakaların, erteleme tarihindeki müsabakaya katılmaya hakkı olan futbolcu sonradan men cezası almış ise müsabakaya katılamaz.
 
MÜSABAKANIN YARIDA KALMASI:
MADDE 21: Müsabaka, 28 nci maddesinin b fıkrasında yazılı hallerin dışında doğan zorlayıcı sebepler dolayısıyla tamamlanamadığı takdirde başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden yapılmasına veya yarıda kaldığı zamanki sonucu ile tescil olunmasına Federasyon karar verir.
 
TAKIM KADROLARI:
MADDE 22: Müsabakalarda yer alacak futbolcuların yaş ve statüsünü her sezon başında Federasyon tespit ve ilan eder.
 
FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU:
MADDE 23: Müsabakaya girecek futbolunun;
a) Temsil edeceği kulüp adına o sezon için tescil, vize işlemlerini yaptırmış ve lisansını almış bulunması,
b) Herhangi bir sebeple müsabakaya girmekten men edilmemiş olması, zorunludur.
 
OYUNCU DEĞİŞTİRİLMESİ VE ÇIKARILMASI:
MADDE: 24: Hakem tarafından oyun başladıktan sonra oyundan ihraç edilen futbolcular, tekrar müsabakaya dönemeyeceği gibi, yerine de başka bir futbolcu alınamaz. Oyun başlamadan önce ihrac edilen oyuncuların yerine ismi bildirilmiş yedeklerden oyuncu alınabilir. İhraç edilen yedek oyuncu yerine maç listesine başka bir yedek oyuncu yazılamaz. Resmi ve özel müsabakalarda uluslar arası oyun kurallarına uygun olarak oyuncu değiştirilmesine Federasyonca karar verilebilir.
 
MÜSABAKA KADROLARI:
MADDE: 25: Bir takım dokuz futbolcudan az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz. Takım yöneticisi, müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak bir kaleci olmak üzere onbir futbolcu ve en fazla 7 (Yedi) yedek futbolcunun isim listesini imzalayarak hakeme vermek zorundadır. Müsabakadan önce ibraz edilen futbolcu listeleri ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenerek uygunlukları, listeler imzalanarak kabul edilir, varsa itirazları liste üzerinde yazı ile belirtilir. Böyle bir durumda itiraz karşı tarafa okutularak imzalattırılır.
Yöneticiler, 11 (Onbir) kişilik kadro yazmalarına rağmen onbir futbolcudan az bir kadro ile oyuna başlarsa onbir kişilik listede ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar geldiklerinde oyuna girebilirler. Listede yazılı on bir futbolcu dışında bir yedek futbolcu ile kadronun tamamlanması halinde oyuncu değişiklik hakkının biri kullanılmış sayılır. Erkek ve bayan futbolcular yalnız kendi kategorilerindeki müsabakalara katılabilirler.
Diğer hususlarda Uluslar arası Oyun Kuralları geçerlidir.
 
SONUÇLARIN İLANI:
MADDE 26: Uluslararası futbol oyun kurallarına göre tamamlanmış müsabakaların sonuçları, hakem raporları ile belirlenir.
Oyun kurallarına göre tamamlanamayan müsabakaların sonuçları, hakem raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre Federasyon tarafından karara bağlanır ve ilan edilir.
 
HÜKMEN YENİK SAYILMALAR:
MADDE 27:
Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak veya müsabaka başlamadan önce sahayı terk etmek, ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple kadronun 6 (altı) kişiye inmesi, (bu durumda müsabakaya devam edilmez.)
b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için lisans vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması,
c) Futbolcuların lisanslarının veya Federasyonun onaylı isim çizelgelerinin hakeme ibraz edilmemesi neticesinde maçın yapılmamış olması,
d) Lisans kontrolünden sonra hakemin futbolcuları tanımamasından yararlanarak değiştirmek,
e) Takımın cezalı bulunması,
f) Takımda sözleşmeli futbolcularla, yabancı uyruklu futbolcuların belirlenmiş sayıdan fazla olması,
g) Profesyonel lig ve kupa müsabakalarında amatör futbolcu oynatılması,
h) Cezalı veya tedbirli bulunan futbolcu veya futbolcuların oynatılması,
ı) Aynı sezonda, aynı kategorideki (Profesyonel Futbol Ligi ile Türkiye Kupası ayrı kategoridir) müsabakalarda üst üste veya aralıklı dahi olsa ihraca dönüşmeyen ihtarlık hareketleri nedeniyle toplam 4 sarı kart gören futbolcuların aynı kategorideki ilk resmi müsabakada oynatılması, (Amatör Liglerde sarı kart uygulaması yapılmaz.)
j) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, sahte lisans kullanılması ve/veya lisans üzerinde tahrifat yapılmış olması,
k) Federasyonun, müsabakalar için çıkardığı statü ve genelgelerdeki hükümleri, o sonuca etki edecek şekilde ihlal etmek,
l) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılması,
m) Silahaltında bulunan futbolcu oynatmak, (Profesyonel futbolcular ile askeri güçlerde yer alan asker futbolcular, bu hükmün dışındadır.)
Yukarıda belirtilen hallerde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, (b, d, e, f, g, h, ı, j, k, l, m) bentlerindeki sebeplerden dolayı ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanmak üzere işlem yapılır.
Ayrıca bu halleri bilmemek kulüpler ve ilgililer için mazeret sebebi olamaz.
Yukarıda anılan b, d, e, f, g, h, ı, j, k, l, m fıkralarında yazılı nedenlerden dolayı müsabakayı takip eden 5 (beş) gün içinde, belgeleri ile birlikte itiraz edilebilinir. Belgesi ibraz edilmeyen ve depozitosu yatırılmayan itirazlar incelenmez.
İtiraz edilmese dahi, her halükarda bu maddenin (ı) ve (k) bentlerinde yazılı sebeplerin ilgili müsabakanın oynanmasını takip eden en geç 10 (on) gün içinde tespit edilmesi; (f, j, l) bentlerinde yazılı nedenlerin ise, o kademe veya kategorideki müsabakaların sonuçları tescil edilinceye kadar tespit edilmesi halinde bu madde hükümleri uygulanır.
Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım gol atılmış olsa dahi, hiçbir gol geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.
 
PUAN SİLİNMESİ, LİG DIŞI BIRAKMA VE ALT KÜMEYE İNDİRME:
MADDE 28:
Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:
a) Bir lig devresinde müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar, puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere Federasyonca takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.
Tazminatı ödemeyen kulübün takımı ligden çıkarılır ve bir alt lige düşürülür. Alt lig yoksa tazminatı ödemediği sürece hiçbir müsabakaya alınmaz.
Aynı şekilde bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan diğer takımlar oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır. Deplasmanlı olarak oynanacak profesyonel takımı bulunan kulüplerin genç takım müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, Federasyonca tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır.
Bu durumda ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca dereceye göre düşme uygulanmaz.
b) 30 uncu maddesinin a ve b bendlerinde belirlenen nedenlerden dolayı hakemin müsabakayı devam ettirme imkânını bulamaması halinde Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına ve ayrıca olayın durumuna göre galibiyet halinde verilen puan kadar tenziline karar verilir.
Eğer müsabaka eleminasyon usulüne göre düzenlenmişse bu müsabakalardan ihraç edilir ve ertesi yıl aynı mahiyetteki müsabakalara sokulmaz.
c) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu sahayı terk etmemesi ve bu nedenle müsabakayı tatil etmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puanı tenzil edilir. (Hakem çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu futbolcunun çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder.)
d) Federasyonu sahtecilik eylemi ile kandırmak suçundan dolayı, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca ilgilileri cezalandırılan kulüplerin takımları içinde bulunan ve takip eden sezonda lig dışı bırakılır ve bir alt lige indirilir.
e) Ayrıca, 18 nci maddenin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, futbolcuların, idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can güvenliğini zedeleyecek derecede, sahaların içinde veya dışında, ciddi olaylar çıkarıldığında ve Federasyonca kanaat getirilen takımların da (b) fıkrasındaki uygulama bahis konusu olan veya olmayan hallerde dahi, sezon sonuna kadar yapacakları müsabakaları iptal etmeye ve devam eden sezonda da bir alt lige indirilmelerine veya en alt ligde bulunanlar için de lig dışı bırakılmalarına Federasyonca karar verilebilir.
f) (b) bendinde belirtilen nedenlerden aynısını, bulunduğu sezonda ikinci kez tekrarlayan kulüplerin takımları, bulunduğu sezonda müsabakalardan çıkarılarak, bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan takımlar oynamaksızın hükmen galip sayılırlar. Bu durumda olan takımların takip eden sezonda müsabakalara alınıp, alınmaması konusunda Federasyon karar verir. Alt lig bulunmaması halinde bir yıl müsabakalara alınmazlar.
g) Tarafların bir müsabakayı, sonucu üzerinden anlaşarak, yaptıklarına Federasyonca kanaat getirilmesi halinde her iki takım bir alt lige indirilir. Alt lig bulunmaması halinde bir yıl müsabakalara alınmazlar.
Müsabaka sonucu üzerinde anlaşma iki takımın futbolcuları arasında olmuşsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar, anlaşma yalnız bir takım futbolcuları arasında olmuşsa, futbolcuların mensup olduğu takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. İlgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri de uygulanır.
Bu maddeye göre puanları tenzil edilen takımların oynadıkları müsabakalarda puanları bulunmuyorsa, sonradan yapacakları müsabakaların ilkinden başlamak üzere puanları mahsup edilir.
 
TAMAMLANAMAYAN MÜSABAKALARIN SONUÇLARI:
MADDE 29:
a) Kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik sorumluları ve antrenörleri ile görevlilerinin ayrı ayrı veya birlikte hakeme fiili eylemde bulunmaları, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakaya devam olunması olanağının kalmadığı durumlarda, hakem müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.
Bu halde, Federasyon Yönetim Kurulu olaya sebebiyet veren takımın/takımların hükmen mağlubiyetine karar verir, ayrıca olay ve fiillerin niteliğine göre Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
b) Seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya fiili eylemleri sonucu, müsabakanın devam ettirilmesine olanak kalmaması halinde, hakem müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.
Bu halde, Federasyon Yönetim Kurulu, takımların birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verir, ayrıca olayın ve fiillerin niteliğine göre Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
Federasyon Yönetim Kurulu, maddede öngörülen tüm hallerde karar verirken, maçın hakemleri, gözlemcisi, Federasyon temsilcisi, Federasyon veya Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin, Disiplin Müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını göz önünde bulundurur. Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, maçın tatil kararlarını uygun görmediği takdirde, maçın yeniden oynanmasına veya yarıda kaldığı zamanki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.
 
MÜSABAKA KIYAFETLERİ:
MADDE 30: Kulüpler sezon öncesi Federasyona onaylattıkları tescilli renklerdeki formaları ile müsabakalara katılmak zorundadırlar.
Aksine davranan kulüpler hakkında, yapılacak uyarıya rağmen bu tutumlarını değiştirmedikleri takdirde, Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanmakla beraber, kulübün müsabakalarının belirlenecek sürece başka sahalarda yaptırılmasına Federasyonca karar verilebilir.
 
MÜSABAKA HAKEMLERİ:
MADDE 31: Her müsabaka için bir Hakem ve iki Yardımcı Hakem görevlendirilir. En üst lig ve onun bir altındaki lig müsabakalarında, her müsabaka için Merkez Hakem Kurulu’nca Hakem, iki Yardımcı Hakem ve Dördüncü Hakem görevlendirilir. Merkez Hakem Kurulu’nun yukarıda anılan müsabakalardan başka gerekli gördüğü müsabakalara ayrıca 4. Hakem de görevlendirilebilir. Hakemlerin görevlendirilmesi Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile İlgili Talimat gereğince yapılır. Müsabakalar için Hakem, Yardımcı Hakem veya 4. Hakem olarak görevlendirilen kişiler Merkez Hakem Kurulu Talimatları’nın gerektirdiği saatte müsabaka yerinde bulunmak zorundadır.
Herhangi bir mazeret nedeniyle;
a) Hakem müsabaka saatinde gelmediği veya müsabaka esnasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldığı taktirde, Merkez Hakem Kurulu’nun o sezon için uygulama talimatı gereği, 4. Hakem veya Kıdemli Yardımcı Hakem, Hakemin yerine görev yapar.
Kıdemli Yardımcı Hakemin kim olduğunu belirlemek için klasmanına bakılır. Aynı klasmanda iseler o klasmandaki kıdemine, kıdemleri de aynı ise lisans numaralarına bakılarak küçük olan numaralı hakem kıdemli yardımcı hakem tayin edilir.
b) Müsabaka başlamadan önce hakem yerine geçen 4. Hakem veya Kıdemli Yardımcı Hakemin yerine Merkez Hakem Kurulu Talimatları gereği yeni bir 4. Hakem veya Yardımcı Hakem atanabilir. 4. Hakemin görevlendirilmiş olduğu müsabakalarda bu tür durumlarla karşılaşıldığında müsabaka 4. Hakemsiz oynatılabilir.
c) Müsabaka başladıktan sonra bir Yardımcı Hakemin herhangi bir nedenle müsabakaya devam edememesi halinde varsa 4. Hakem göreve devam eder. 4. Hakemin görevlendirilmediği müsabakalarda böyle bir durumla karşılaşılırsa ve o anda görevlendirilecek yeni bir yardımcı hakem bulunamaz ise müsabakaya bir Yardımcı Hakemle devam edilir.
d) Müsabaka başlamadan önce herhangi bir nedenden dolayı bir Hakem ve iki Yardımcı Hakemden oluşan Hakem triosu teşkil edilemediği taktirde müsabakaya başlanmaz.
e) Merkez Hakem Kurulu’nun önerisi Türkiye Futbol Federasyonu’nun onayı ile bazı tür müsabakalar tek hakem ile veya tek hakem ve yardımcı hakem görevi yapacak olan 2 tarafsız lisanslı futbolcu ile oynatılabilir
 
HAKEMLERİN YETKİLERİ:
MADDE 32: Hakemler görevlerini Uluslar arası oyun kurallarına uyarak yaparlar. Ancak, bu kuralları ve IFAB Kararlarını uygularken doğabilecek sakatlık, zarar ve kayıplardan hukuken sorumlu tutulamazlar. Hakemlerin müsabakaların teknik sonuçları hakkındaki kararları kesindir. Ancak, uluslar arası kurallara aykırı hareket edildiği hakkındaki itirazlar, müsabaka İl’de düzenlenmişse birinci derece İl Hakem Komitesi, yoksa Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından (Uluslar arası Oyun Kurallarının ihlal edilip edilmediği yönünden) incelenerek bir karara bağlanır.
 
HAKEM RAPORLARI:
MADDE 33: Temsilci atanan müsabakalar ile olay ve/veya ihraç gerçekleşen müsabakalara ait Hakem ve Dördüncü Hakem Raporları, en üst lig ve onun bir altındaki lig müsabakalarına ait Hakem ve Dördüncü Hakem raporları (olay/ihraç olsun veya olmasın) müsabaka gününü takip eden gün saat 12:00’ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü’ne telefaks cihazı veya elektronik posta ile ulaştırılır. Amatör müsabakalara ait raporlar ise İl Temsilciliklerine gönderilir.
 
İTİRAZLAR:
MADDE 34: İtirazlar aşağıdaki hal ve şekilde yapılır:
Müsabaka başladıktan sonra itiraz yapılmaz, ancak ilk onbirde yer alan futbolcular açısından devre arasında eksik kadro ile sahaya çıkan, oyuncu değişikliği yapan takımlara sonradan girecek futbolcuları açısından karşı tarafın itirazı o anda hakem tarafından dinlenir ve belirlenir.
Yapılmış olan itirazlar birinci derecede Federasyonca çözümlenir. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararına, kararın kulüplere tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu kararları kesindir.
Bir müsabakada Uluslar arası Futbol Kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir duruma karşı yapılacak itirazların yazılı olarak ve müsabakanın yapıldığı günün ertesinden başlayarak üçüncü gün saat 12.00’ye kadar Merkez Hakem Kurulu’na verilmesi zorunludur.
Amatör müsabakalarda, bu maddeye uygun olarak yapılan itirazlar birinci derecede Tertip Komitelerince çözümlenir.
Tertip Komitelerinin kararlarına, kararın kulübe tebliğ edildiği tarihten itibaren beş gün içerisinde, depozito makbuzu ile birlikte Amatör İşler Kurulu’na itiraz edilebilinir.
Amatör İşler Kurulu kararı ile Tertip Komitesi kararları aynı doğrultuda ise ilgili kulüplere tebliğ edilir. Kararın tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde ilgili kulüplerce itiraz edilmez ise karar kesinleşir.
Kulüpler Amatör İşler Kuruluna itirazda bulunarak dosyanın Federasyonca kesin karara bağlanmasını istemeleri için Amatör İşler Kurulu kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren beş gün içerisinde depozito makbuzu ile birlikte Federasyonca karara bağlanması için itiraz edebilirler.
Tertip Komitesi kararı ile Amatör İşler Kurulu kararları aynı doğrultuda değil ise, Amatör İşler Kurulu kararı kulüplere tebliğ edilmez ve itiraz dosyasının Federasyona gönderilmesi gerekir.
Kulüpler, Federasyonun kararına, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edebilirler. Tahkim Kurulu kararları kesindir.
 
DEPOZİTO:
MADDE 35: Müsabaka başlamadan önce yapılan itirazların incelenebilmesi için itirazın yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde, müsabakadan sonra yapılan itirazların, yapıldığı gün her yıl Federasyonca tespit edilecek depozitonun yatırılması ve belgesinin Federasyona verilmesi zorunludur.
Federasyon itirazı haklı bulduğu takdirde, depozitolar iade edilir. İtiraz reddedildiği takdirde Federasyonca gelir kaydedilir.
 
 
YABANCI UYRUKLU FUTBOLCU SAYISI:
MADDE 36: Futbol müsabakalarında, takımlarda yabancı uyruklu futbolcu oynamasına Federasyonca izin verilebilir. Her müsabakada takımlarda yer alacak amatör veya profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sayısı sezon başında Federasyonca belirlenir ve ilan edilir.
 
RESMİ VE ÖZEL MİLLİ MÜSABAKALARA ÇAĞRILAN FUTBOLCULAR:
MADDE 37:
a) Yabancılarla yapılacak özel veya uluslar arası müsabakalar için seçilen futbolcular yapılan çağrıya uymak zorundadırlar.
b) Yabancılarla yapılacak özel veya uluslar arası müsabakalara katılmak üzere seçilmiş olan futbolcuların, formlarının korunması için kulüpleri adına her türlü müsabakalara katılmalarına, Federasyon tarafından izin verilmeyebilir.
 
TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER:
MADDE 38: Bu Talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında Futbol Federasyonu karar vermeye yetkilidir.
 
YÜRÜRLÜK:
MADDE 39: Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bu Talimat Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME:
MADDE 40:    Bu Talimatı Türkiye Futbol Federasyonu yürütür.
 
1-        Bu Talimat 04.08.2002 tarih ve 24836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
2-        Bu Talimatın 17nci maddesi değiştirilmiş olup 22.07.2003 tarih ve 25176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
3-        Bu Talimatın 29ncu maddesi değiştirilmiş olup 06.08.2004 tarih ve 25545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
           
4-        Bu Talimatın 15inci maddesi kaldırılmış olup 18.03.2006 tarih ve 26112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
5-        Bu Talimatın 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36 ve 39. maddeleri değiştirilmiş olup 05.08.2006 tarih ve 26250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
6-        Bu Talimatın Futbol İl Temsilciliğine ilişkin maddeleri çıkartılmış olup, Futbol İl Temsilcisi ve İl Tertip Komiteleri Talimatı 05.08.2006 tarih ve 26250 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
  Bugün 12 ziyaretçi (71 klik) kişi burdaydı! Web Stats  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=