GAZİANTEP FUTBOL İL TEMSİLCİSİ
  TESCiL TALiMATI
 

 

FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
 
AMAÇ
Madde 1 – Bu Talimat; futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol şubelerinin Türkiye Futbol Federasyonuna tescilleri ve yükümlülüklerine ilişkin esaslarını belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
 
KAPSAM :
Madde 2 – Bu Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescilleri yapılan ve yapılacak futbol kulüpleri ile şirketlerin ve diğer spor kulüplerinin futbol şubelerinin tescillerine ilişkin yöntem ve esasları kapsar.
 
DAYANAK :
Madde 3 – Bu Talimat, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ana Statü hükümlerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
 
TANIMLAR :
Madde 4 – Bu Talimatta;
a)         Federasyon : Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
b)         Bölge Müdürlüğü : Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerini,
c)         Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve Federasyonca tescil edilmiş dernekleri ve şirketleri,
d)         ASKF : Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’na bağlı illerdeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu    İfade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER
 
KULÜP İSİMLERİ :
Madde 5 – Kulüpler amaçlarına uygun olarak diledikleri isimleri alabilir. Ancak özel kuruluşların isimlerini taşıyabilmesi için o özel kuruluşun bünyesinde en az 500 personel çalıştırılması zorunludur. Bünyesinde belirlenen sayıda personel çalıştıran özel kuruluşlarda kendi isimleri adı altında kulüp kurabilirler. Kamu kurumlarının futbol kulüpleri ise bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler.
a)         Aynı kulüp ismi, aynı il dahilinde birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve kullanılamaz.
b)         Herhangi bir nedenle kapanan veya kapatılan veya Federasyonca tescili silinen kulüplerin isminin yeniden kullanılması için Federasyondan izin alınması zorunludur.
c)         Kulüpler; Federasyonca tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeden faal futbol sezonu içinde isim değişikliği yapamazlar.
 
FUTBOL KULÜPLERİNİN RENK VE AMBLEMLERİ:
Madde 6-
a)         Kulüpler amaçlarına göre renk ve amblem seçebilirler, bunları müsabaka giysilerinde kullanabilirler. Ancak bağlı bulundukları illerde başka kulüpler tarafından tescil ettirilmemiş renkleri kullanmamaya özen gösterirler.
b)         Kulüpler, Milli takımların ayırıcı belirtisi olan Ayyıldız’ı formlarında kullanamazlar.
c)         Kulüpler tüzüklerinde yazılı ve Federasyonca tescil edilmiş renk ve amblemi kullanmak zorundadırlar.
d)         FİFA ve UEFA’nın bu konuya ilişkin kuralları saklıdır.
 
TESCİL EDİLECEK KULÜPLERDE ARANAN KRİTERLER:
Madde 7 – Tescili yapılan ve yapılacak futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol şubelerinde aranacak kriterler Federasyonca belirlenir ve ilan edilir.
Federasyonca ilan edilen kriterlere haiz olmayan ve ekli taahhütname (1) dahil istenen belgeleri süresinde vermeyen veya Federasyonca belirlenecek tescil ücretini ödemeyen kulüplerin tescil işlemleri yapılmaz. Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirtilen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.
 
TESCİL İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
Madde 8- Kulüplerin tescilinde aşağıdaki belgelerin 3 adet dosya halinde Federasyona verilmesi zorunludur.
a)         Taahhütname. (Ek –1)
b)         Emniyet Müdürlüğünce onaylanmış Kulüp Tüzüğü,
c)         Kulübün en son yapılmış olan Genel Kurul toplantı tutanağı,
d)         Kulüp kamu kurum ve özel kuruluşlara bağlı olarak kuruluyor ise bağlı bulundukları Bakanlık veya Tüzel kişiliği bulunan Genel Müdürlükten alınmış izin belgesi,
e)         Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’larından alınacak Referans Belgesi (Ek – 2)
f)          Bilgi Formu (Ek – 3)
 
TESCİL İÇİN UYGUNLUK BELGESİ:
Madde 9 –
a)         Kulüplerin tescil başvuruları Federasyonca oluşturulacak 3 kişilik bir kurul tarafından incelenir, durumlarına göre tescili uygun görülen kulüpler için Uygunluk Belgesi (Ek - 4) düzenlenir.
b)         Tescil kriterlerine uygun olan kulüplerin tescili her yıl belirlenen tescil ücretinin Federasyon hesabına yatırılmasından sonra yapılır.
c)         Tesciline izin verilen kulübe bir kulüp kodu numarası verilir. 3 örnekten oluşan başvuru dosyalarının aslı Federasyonda saklanır. Kalan dosyalardan bir örneği bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne bir örneği de kulübe gönderilir.
d)         Federasyon gerekli gördüğü durumlarda tescil işlemlerini dondurabilir.
 
MÜSABAKALARA KATILMA ZORUNLULUĞU:
Madde 10– Tescillerine izin verilen kulüpler ilk yıl illerinde düzenlenen Gençler kategorisinin en alt kümesinden liglere katılmak zorundadırlar. İkinci yıl illerinin Büyükler kategorisinin en alt kümesinden liglere katılmaları yanı sıra Gençler kategorisindeki müsabakalara katılmaları zorunlu olan kulüpler eğer illerinde Gençler kategorisi yok ise ilk kez lisans çıkaran futbolculardan kurulu kadro ile Büyükler kategorisi alt kümesinden liglere katılabilirler.
Erkek ve Bayan futbolcular yalnız kendi kategorilerindeki müsabakalara katılmak zorundadırlar.
Yukarıdaki hususlara uymayan kulüplerin tescilleri Federasyonca iptal edilir.
 
VİZE İŞLEMLERİ :
Madde 11 – Kulüpler her yıl müsabakalara katılmak için vize işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Vize başvurularında ASKF’ların Referansı aranır. Lige katılacağını bildirdiği halde katılmayan takımlar katılmadıkları kategoride ertesi yıl lige alınmazlar.
 
YÖNETİM KURULLARININ BİLDİRİLMESİ VE KULÜBÜ TEMSİL YETKİSİ :
Madde 12 – Kulüpler, Yönetim Kurullarını ve değişiklikleri (Ev ve iş adresleri, Telefon ve Faks numaralarının yazılı olduğu Yönetim Kurulu isim listesi) 15 gün içerisinde Federasyona bildirmek zorundadırlar.
Federasyon nezdindeki kulübü temsil edecek kişilerin, Yönetim Kurulu üyesi veya Yönetim Kurulunca yetki verilen kulüp üyesi ya da görevlisi olması gerekir.
 
 
 
KULÜBÜN YER DEĞİŞTİRMESİ:
Madde 13- Kulübün bulunduğu ilçenin başka bir İl’e bağlanması veya İlçenin İl olması halinde, kulüpler devam eden sezonun bitimine kadar illerindeki müsabakalara katılmak zorundadırlar.
Kamu kurum ve özel kuruluşların bünyesindeki futbol kulüpleri, merkezlerinin başka bir il’e alınması halinde Dernekler Yasasına uygun olması koşuluyla Federasyonca yer değişikliğine izin verilebilir.
 
SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞI :
Madde 14 – Tescillerine izin verilen kulüpler her türlü toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyette bulunmazlar. Siyasi partilerden maddi yardım alamazlar ve onlara maddi yardımda bulunamazlar.
Aksine davranan kulüplerin Federasyonca tescilleri iptal edilir.
 
FEDERASYON DENETİMİ :
Madde 15 – Federasyon kulüplerin 3813 sayılı Yasa, Ana Statü ve Dernekler Yasası’na uygun olarak faaliyet yapıp yapmadıklarını denetler. Aykırı durumların saptanması halinde önce ihtar, devamı halinde ise kulübün tescilini iptal eder.
 
İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLMESİ, BİRLEŞEN KULÜPLER :
Madde 16 – İsim ve renk değişikliği yapmak isteyen kulüpler ile Tüzük değişikliği yapacak ve birleşecek kulüpler aşağıda belirtilen evrak ve belgeleri Federasyona göndermek zorundadırlar.
A.        İsim Değişikliği İçin :
a)         İsim değişikliğinin kabul edildiğini belirten genel kurul kararı.
b)         İsim değişikliğine ilişkin tüzüğün ilgili maddesinin kabulüne dair Emniyet Müdürlüğü yazısı.
c)         İsim değişikliği yapıldığının ilan edildiği gazete.
d)         Bilgi Formu (Ek – 3) .
 
B.        Renk Değişikliği İçin :
a)         Renk değişikliğinin kabul edildiğini belirten genel kurul kararı.
b)         Renkle ilgili Tüzük maddesinin kabulüne dair Emniyet Müdürlüğü yazısı.
c)         Renk değişikliği yapıldığının ilan edildiği gazete.
d)         Bilgi Formu (Ek – 3)
 
C.        Tüzük Değişikliği İçin :
a)         Tüzük değişikliğinin kabul edildiğini belirten dair genel kurul kararı.
b)         Tüzüğün değiştirilmiş şekli.
c)         Tüzüğün değiştirilen maddelerinin kabulüne dair Emniyet Müdürlüğü yazısı.
d)         Tüzük değişikliğinin ilan edildiği gazete.
e)         Bilgi Formu (Ek – 3)
 
D.        Birleşen Kulüpler İçin :
a)         Birleşen kulüplerin ayrı ayrı birleşme kararı aldıklarına dair genel kurul kararları.
b)         Birleşme işleminin kabul edildiğini belirten Emniyet Müdürlüğü yazısı.
c)         Birleşme işlemi ile ilgili yeniden hazırlanmış Tüzük.
d)         Yeniden hazırlanan Tüzüğün “Dernekler Kanunu” na uygun olduğuna dair Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı.
e)         Tüzüğün ilan edildiği gazete.
f)          Bilgi Formu (Ek – 3).
 
Futbol Müsabaka Talimatı’nın 15 nci maddesindeki koşullarda dikkate alınarak birleşme aynı kümedeki takımlar arasında olur.
E. İsim ve /veya Renk Değişikliği yapmak isteyen kulüpler ile birleşecek kulüpler, kategorilerine göre Amatör, Profesyonel Ligler olmak üzere başvuru evrakları ile birlikte Federasyonca her yıl belirlenen bedelleri ödemek zorundadırlar.
 
Madde 17- Bu Talimatta hükme bağlanmamış hususlarda Federasyon karar vermeye yetkilidir.
 
YÜRÜRLÜK :
Madde 18 – Federasyonca hazırlanan bu Talimat Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME :
Madde 19 – Bu Talimatı Türkiye Futbol Federasyonu yürütür.
Madde 20 – 31 Temmuz 1993 tarih ve 21654 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı ekleriyle birlikle bu Talimatın yayımı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Talimat, 08 Ağustos 2002 tarih ve 24840 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK – 1
 
TAAHHÜTNAME
 
Kulübümüzün tescil edilmesi halinde Federasyonun Kanun, Tüzük, Statü, Talimat ve Genelgelerine tamamen uyacağımızı ve Tescil Talimatında belirtilen kategorilerde faaliyete katılacağımızı taahhüt ve bütün bunlara ve Kulüp Tüzüğümüze aykırı hareket ettiğimiz takdirde, kulübümüzün Federasyonca tescilinin iptal edilmesini kabul ederiz.
 
                                                                                                         
Kulübün Adı
Tarih- Kaşe - İmza
Başkan
  
                                              
 
Üye                                         Üye                             Üye
 
Üye                                         Üye                             Üye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK – 2
 
REFERANS BELGESİ
 
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
 
Tescil Edilecek Kulübün :
İsmi                 :
İl – İlçe            :
 
Yukarıda kimliği belirtilen Futbol Kulübü Referans işlemlerini tamamlamıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
 
................. A.S.K.F. Başkanlığı
Tarih -Kaşe – İmza
 
 
 
 
 
 
 
EK – 3
 
BİLGİ FORMU
 
KULÜBÜN :
İsmi      : .......................................................
Rengi   : .......................................................
Ayırıcı İşareti (Amblem)           : .......................................................
İli – İlçesi         : .......................................................
Faaliyet Göstereceği Yer          : .......................................................
İdari Merkezinin Adresi           : .......................................................
Lokal Binasının Adresi : .......................................................
Saha ve Tesislerin Cinsi ve Yeri           : .......................................................
Tüzüğün Tasdikine dair Valilik                                                             Yazısı   : .......................................................
Kulübün kurulmasına dair, bağlı                                                                      bulunduğu kuruluşun izin belgesi(x)       : .......................................................
 
Bu bölüm Federasyonca doldurulacaktır.
TESCİL TARİHİ         : .......................................................
RENK/İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TARİHİ : .......................................................             
(x)                (x)                Özel ve Resmi Müessese ve Askeri Spor Kulüpleri tarafından doldurulacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
EK – 4
 
UYGUNLUK BELGESİ
Aşağıda ili – ilçesi yazılı Futbol kulübünün, Talimatın 7 nci maddesinde yer alan kriterlere haiz olduğu yapılan inceleme sonucunda belirlendiğinden iş bu “UYGUNLUK BELGESİ” tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
 
                                                                                                                                 /      / 200
 
            Üye      Üye      Üye
            Adı – Soyadı    Adı – Soyadı   Adı – Soyadı   
            İmza     İmza     İmza
 
1-        Kulübün İsmi    :
2-        İli – İlçesi        
3-        Tesis Durumu   :                                                          (5. maddeye göre izahlı olarak belirtilecektir.)
4-        Faaliyete katılacağı kategori                                                                hakkında bilgiler          :
5-        Talimata uygun olmayan hususlar          :
 
Tasdik Olunur.
/     / 200
Amatör İşler Kurulu
 
 
  Bugün 12 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı! Web Stats  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=